LIKAR.INFO ДАРУЄ СТИПЕНДІЮ НА НАВЧАННЯ
КОНКУРС "РОЗУМНИМ БУТИ МОДНО"
Конкурс "Розумним Бути Модно" на отримання грантів на навчання в ЗВО в рамках програми соціальної мотивації сучасної молоді. Участь у змаганні пропонується брати на добровільній основі – за бажанням.
Open Media Group пропонує можливість отримання грошового гранту на навчання в Закладах Вищої Освіти. Відповідно до умов проекту до участі у конкурсі запрошуються студенти всіх курсів та абітурієнти. За формою навчання це можуть бути здобувачі вищої освіти денної або заочної форми навчання державного замовлення та контрактної основи.

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні та природничі дисципліни.

Конкурс проводиться компанією Open Media Group за підтримки партнерів:

 • likar.info - Інформаційний портал про здоров'я та медицину;
 • e-kvytok.kiev.ua - Сервіс продажу авіаквитків, жд квитків, автобусних білетів;
 • uaua.info - Інформаційний портал для батьків про дітей
 • nadra.com.ua - Сервіс підбору кредитів онлайн, мікрокредитів.
Для здобуття грошового ґранту на навчання студентам необхідно до визначеного терміну надіслати в електронній формі наукове есе на тематику: "Україна: проблеми та напрямки їх вирішення на шляху до інтеграції в ЕС".

Головна місія наукової роботи — вираження самостійного бачення студентом проблеми, питання, теми, а також формулювання висновків, особистої оцінки на підставі опрацьованого матеріалу та аргументів, у відповідності до обраного стилю. Питання пропонується розглянути за напрямками здобуття кваліфікації:

 • Економіка;
 • Менеджмент;
 • Маркетинг;
 • Психологія;
 • Політологія;
 • Журналістика.
Детальні ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ

Нагороди гранту:

 • Перше місце — грошовий грант на оплату річного навчання;
 • Друге місце — грошовий грант на оплату навчання за 6 місяців;
 • Третє місце — грошовий грант на оплату 3 місяців навчання.
Студенти державної форми навчання отримають гранти у вигляді стипендій.

Термін проведення конкурсу:

Конкурс стартує з 27.05.2019.
Прийом конкурсних робіт розпочинається 25.06.2019 р.
Deadline — 30.09.2019 р.
Оцінювання конкурсних робіт експертною радою — до 20.10.2019.
Оголошення переможців — 23.10.2019 року.

Конкурсні роботи разом з заявкою направляються на е-адресу education@likar.info, вказавши у темі повідомлення "На Конкурс".

Переможці конкурсу визначаються незалежною суддівською колегією. Для отримання грантів, автори переможних робіт будуть запрошені до офісу компанії Open Media Group.
(доповнюється)
Список університетів, які беруть участь у конкурсі
Список ВИШів, абітурієнти та студенти яких можуть брати участь у конкурсі.
Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»
Державний університет «Житомирська політехніка»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (ДНУ)
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ)
Київський університет імені Бориса Грінченка
Львівський навчально–науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Ґжицького
Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ)
Міжнародний університет фінансів
Національна металургійна академія України (НметАУ)
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний університет "Одеська юридична академія"
Національний університет «Львівська політехніка» (НУ ЛП)
Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП)
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)
Одеський державний аграрний університет (ОДАУ)
Одеський національний економічний університет
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Університет митної справи та фінансів
Харківська державна академія культури (ХДАК)
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський Національний Автомобільно-Дорожній Університет
Харківський національний медичний університет (ХНМУ)
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Тернопільський національний технічний універсистет імені Івана Пулюя
Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА)

Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ)
Вінницький національний аграрний університет (ВНАУ)
Вінницький національний технічний університет (ВНТУ)
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет (ДДАЕУ)
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ДРІДУ НАДУ)
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (КПНУ)
Національний технічний університет "Харківський політехнічний iнститут"
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Полтавська державна аграрна академія (ПДАА)
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (ПДПУ)
Рівненський державний гуманітарний університет (РДГУ)
Сумський державний університет (СумДУ)
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Харківський Національний Автомобільно-Дорожній Університет

Державний вищий навчальний заклад Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ)
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)
Київський університет права Національної Академії Наук України (КУП НАНУ)
Криворізький національний університет
Львівський національний аграрний університет (ЛНАУ)
Національна академія статистики, обліку та аудиту (ДАСОА)
Центральноукраїнський національний технічний університет

Маріупольський державний університет
Донецький державний університет управління
Запорізький національний університет (ЗНУ)
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ)
Ужгородський національний університет (УжНУ)
Уманський національний університет садівництва (УНУС)
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
Харківський національний університет радіоелектроніки
ХНУРЕ КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУ)